Politika jakosti

Prohlášení vedení ATAS elektromotory Náchod a.s.

Dlouhodobé vytváření pozitivních hodnot je jediným a objektivním měřítkem úspěchu každé firmy. Z tohoto důvodu je naším hlavním cílem trvalé uspokojování vyvážených očekávání a potřeb majitelů, našich zaměstnanců a státu. K tomuto cíli vede pouze jediná cesta – spokojení zákazníci. Toho lze dosáhnout pouze neustálým kontinuálním zlepšováním procesů uvnitř i vně firmy, rozhodováním založeným na základě ověřených faktů, porozuměním současným i budoucím potřebám zákazníků. Každý z našich zaměstnanců musí nejen kvalitně pracovat, ale především ctít základní etické hodnoty a budovat kolem sebe atmosféru důvěry. Všichni si musíme uvědomovat svůj osobní podíl zodpovědnosti na dosahovaných výsledcích firmy, a proto trvalým úkolem každého našeho zaměstnance musí být růst výkonnosti naší akciové společnosti a její neustálé zlepšování.

Za tímto účelem je ve firmě implementován systém řízení dle normy ČSN EN ISO 9001, který je pravidelně přezkoumáván nezávislou certifikační organizací, interními audity i audity našich zákazníků. Tento systém je vhodně doplňován budováním systému CSR (systém managementu společenské odpovědnosti), který je komplexně včleněn do Etického kodexu naší akciové společnosti. Na základě získaných poznatků jsou přijímána organizační opatření, která vedou k jeho trvalému zlepšování.

Hlavní zásady firmy v oblasti jakosti jsou shrnuty v následujících bodech:Desatero politiky jakosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

 1. Spokojenosti našich zákazníků, jako hlavního zdroje k dosažení vytyčených cílů, musí být dosahováno úplným a včasným uspokojováním jejich očekávání výrobky i službami naší akciové společnosti. Nepominutelné jsou také požadavky a očekávání osob a organizací, které mají vliv na naší firmu z hlediska zákonů, dodavatelských, vlastnických a zaměstnaneckých vztahů. Vzájemným cílem je dodržování nejen zákonů, ale i etických pravidel.
 2. Jakost výrobků musí být dosahována v předvýrobních etapách a ve výrobě, nikoliv následnou kontrolou. Jen touto cestou ji lze dosáhnout efektivně a pouze takto vynaložené prostředky přinášejí ve svém důsledku největší efekty pro firmu.
 3. Každý z našich pracovníků zodpovídá za jakost jím řízeného procesu. Všichni tak musíme dbát trvalého zlepšování těchto procesů, jejich efektivnosti, eliminování potencionálních rizik a vyhledávání příležitostí ke zlepšení. Z toho plyne vysoká kvalita výrobků a služeb, které lze dosáhnout pouze neustálým zkoumáním potřeb zákazníků a trvalým vzděláváním pracovníků na všech úrovních řízení.
 4. Každá jakost začíná v hlavě – v hlavě každého zaměstnance, ale i v hlavě firmy – tedy v jejím vedení, které se musí aktivně podílet na rozvíjení a uplatňování systému řízení jakosti. Součástí je také monitorování prvků externího a interního prostředí, které mohou významně ovlivňovat efektivnost systému řízení jakosti.
 5. Vedení firmy přijímá odpovědnost:
  • za dlouhodobý růst firmy založený na etickém rozšiřování okruhu zákazníků, jak na stávajících tak i na nových teritoriích,
  • za efektivnost systému řízení jakosti; za stanovení politiky a cílů jakosti; za zajištění souladu se strategií firmy; za podporu procesního přístupu, zlepšování procesů a zvažování všech potencionálních rizik,
  • za dostupnost dostatečných zdrojů pro fungování a monitorování procesů, aby tyto zdroje byly trvale zajišťovány etickými postupy,
  • za zajištění včasného analyzování dostupných informací a přijímání opatření zamezujících vzniku neshod,
  • za zajištění kontinuálního budování systému CSR v souladu s Etickým kodexem naší firmy,
  • za nastavení opatření ochrany zaměstnanců společnosti v důsledku šíření Covid-19 zajištěním ochranných pomůcek, bezpečného pracovního prostředí z hlediska šíření Covid-19, testování pracovníků, za pomoc při zajištění očkování pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.
 6. Jakákoliv neshoda v kvalitě musí být okamžitě odstraněna. Bezezbytku musí být odstraněna také příčina této neshody a musí být přijata taková opatření, která zamezí jejímu opakování, eventuálně šíření.
 7. Cílem v budování systému kvality je smysluplné a vzájemně prospěšné propojení procesů dodavatele, výrobce a konečného spotřebitele.
 8. Neustálé zvyšování produktivity práce, dodržování norem jakosti, bezpečnosti práce a ekologie vede nejen k udržení stávajících zákazníků a získávání nových, ale také k zachování životního prostředí pro naše potomky.
 9. Všichni musíme mít neustále na zřeteli, že zákazník je ten, kdo přináší do naší firmy peníze. Z tohoto důvodu musí každý dodavatel být neustále připraven pomáhat řešit vzniklé problémy zákazníka a ještě lépe je, když je těmto problémům vzájemnou komunikací předcházeno.
 10. Mějme na paměti, že špatná pověst se vždy šíří dále a rychleji než pověst dobrá. Povinností každého z nás je předcházet vzniku špatné pověsti.

 

V Náchodě 1. 6. 2021

Za vedení ATAS elektromotory Náchod a.s.
Ing. Otto DANĚK
předseda představenstva

 

Certifikát jakosti Stáhnout
Certifikát jakosti ISO 9001
formát: pdf
velikost: 348 kB
download
ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube