POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

27.05.2024

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat
dne 26. června 2024 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Informace ke Zprávě o vztazích
  5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
  7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 19. červen 2024. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Účetní závěrka společnosti za rok 2023 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 27.05.2024 do 26.07.2024, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do 14.00 hodin. Stejným způsobem bude uveřejněna a bude k nahlédnutí akcionářům Výroční zpráva společnosti za rok 2023, včetně Zprávy o vztazích.

V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.


V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 3 333 486,63 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

 

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30.04.2024, na základě, které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 3 333 486,63 Kč
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2023 následovně:
a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 334 000,00 Kč,
b) převést do investičního fondu příděl ve výši 2 999 486,63 Kč.“

 

Představenstvo akciové společnosti navrhuje uvedené usnesení o vypořádání hospodářského výsledku především proto, že pro další rozvoj společnosti je potřeba zajistit financování investic zejména z vlastních zdrojů společnosti, v současné době především z dosaženého zisku po zdanění. Je zde však celá řada dalších rizik, a to především obrovský nárůst cen všech energetických komodit, nestabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy, stále vysoké úrokové míry, které snižují dostupnost externího financování společnosti a vedou k potřebě co nejhospodárnějšího nakládání s finančními prostředky vytvořenými vlastní podnikatelskou činností společnosti. Dalším problémem je i volatilita kurzu koruny, která za 1. čtvrtletí roku 2024 je 1,7 x větší než ve stejném období předchozího roku, což významně znesnadňuje plánování vhodného termínu pro konverzi deviz. Navíc je zde gradující agrese Ruské federace vůči Ukrajině, napětí ve vztazích USA x Čína a rostoucí napětí na Blízkém východě. To vše může přinést nedostatek a z toho rostoucí ceny energetických komodit i základních surovin pro výrobu motorů. Z těchto důvodů není navržena výplata podílu na zisku akcionářům. Představenstvo společnosti k tomuto odkazuje na podrobné údaje a zdůvodnění obsažené ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023, která je součástí publikované Výroční zprávy za rok 2023.


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

Zveřejněno: 27. 5. 2024
Výroční zpráva za rok 2023 - (formát PDF - 7,46 MB)

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube