POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

09.11.2023

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 a článkem 16 odst. 2. stanov společnosti

náhradní valnou hromadu společnosti,

která se bude konat
dne 29. listopadu 2023 od 10:00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů valné hromady společnosti
  3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  4. Volba členů dozorčí rady
  5. Závěr

Valná hromada je svolána na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti Ing. Aleše Hodiny, podané podle ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

S ohledem na skutečnost, že valná hromada svolaná na den 26. října 2023 na 10:00 hodin nebyla usnášeníschopná, je takto svolána náhradní valná hromada se stejným programem jednání. Náhradní valná hromada je podle ustanovení § 414 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a podle článku 16 odst. 2. stanov usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 22. listopad 2023. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 15 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8:00 do14:00 hodin.

V den konání valné hromady bude návrh změny stanov k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

 

K bodu 2. programu VH - Volba orgánů valné hromady

představenstvo společnosti navrhuje zvolit:

Předsedu valné hromady: Ing. Otto Daněk, předseda představenstva společnosti
Zapisovatele: Bc. Nora Holomková
Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Kůst
Václav Fiala
Sčitatele hlasů: Ing. Ivana Čimerová, hlavní sčitatel
Michal Ambrož
Michal Přibyl
Ing. Jaromír Koukola

 

K bodu 3. programu VH – Rozhodnutí o změně stanov společnosti

akcionář Ing. Aleš Hodina navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Mění se Čl. 24, odst. 1 a 2 stanov společnosti tak, že tyto nově zní:

„1. Dozorčí rada má 6 členů.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. V době, kdy má společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, valná hromada volí a odvolává čtyři členy dozorčí rady a dva členi dozorčí rady jsou voleni zaměstnanci společnosti. Členi dozorčí rady zvolení zaměstnanci mohou být zaměstnanci odvoláni.“

Akcionář odůvodňuje svůj návrh usnesení takto:
Rozšíření počtu členů dozorčí rady umožní zapojení dalších osob do práce dozorčí rady, aniž by bylo nutné odvolání stávajících členů. Díky tomu bude moci složení dozorčí rady lépe odrážet akcionářskou strukturu společnosti. Tento počet bude zároveň vyhovovat ustanovení § 448 ZOK, které ukládá pravidlo pro akciové společnosti s počtem zaměstnanců vyšším než 500, že jednu třetinu členů dozorčí rady volí zaměstnanci a zároveň celkový počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi.

K bodu 4. programu VH – Volba členů dozorčí rady

akcionář Ing. Aleš Hodina navrhuje přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada volí člena dozorčí rady, pana Ing. Aleše Hodinu, dat. nar. 29.11.1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec.“

Akcionář odůvodňuje svůj návrh usnesení takto: Zvolením pana Ing. Aleše Hodiny jako člena dozorčí rady budou zastoupeni i zbylí akcionáři společnosti, jejichž zastoupení absentuje. Mimoto Ing. Hodina má dlouholeté zkušenosti v investování a strategickém řízení společností a také má zkušenosti znalce v oblasti oceňování podniků. Disponuje ekonomickými znalostmi, které mohou přispět ke zlepšení hospodaření společnosti.


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube