POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

27.05.2022

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat
dne 29. června 2022 od 11.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. Informace ke Zprávě o vztazích
  5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
  7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 22. červen 2022. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Účetní závěrka společnosti za rok 2021 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 29. 5. 2022 do 29. 7. 2022, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do14.00 hodin. Stejným způsobem bude uveřejněna a bude k nahlédnutí akcionářům Výroční zpráva společnosti za rok 2021, včetně Zprávy o vztazích.

V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

 

Všechny osoby přítomné jednání valné hromady se musí již od vstupu do objektu společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. podřídit protiepidemickým opatřením nařízeným příslušnými orgány České republiky, jakož i souvisejícím opatřením prováděným společností ATAS elektromotory Náchod a.s., vycházejícím z aktuální situace v den konání valné hromady.

 

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 2.474.689,08 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

 

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30. 04. 2022, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 2.474.689,08 Kč
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2021 následovně:
a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 248.000,- Kč,
b) převést do investičního fondu příděl ve výši 2.226.689,08 Kč.“


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube