POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

21.05.2021

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 24. června 2021 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. Informace ke Zprávě o vztazích
  5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
  7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
  8. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 17. červen 2021. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Účetní závěrka společnosti za rok 2020 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 24. 5. 2021 do 24. 7. 2021, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do14.00 hodin. Stejným způsobem bude uveřejněna a bude k nahlédnutí akcionářům Výroční zpráva společnosti za rok 2020, včetně Zprávy o vztazích.

V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

 

V případě, že z důvodu zhoršení epidemiologické situace při šíření koronaviru, resp. na základě souvisejících mimořádných opatření státních orgánů ČR, nebude možné uspořádat valnou hromadu způsobem a v čase, jak je v této pozvánce uvedeno, bude konání valné hromady odloženo oznámením představenstva uveřejněném na internetových stránkách společnosti www.atas.cz, a to nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením valné hromady. Představenstvo společnosti proto vyzývá všechny akcionáře, aby v zájmu své informovanosti sledovali internetové stránky společnosti.

 

Všechny osoby přítomné jednání valné hromady se musí již od vstupu do objektu společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. podřídit protiepidemickým opatřením nařízeným příslušnými orgány České republiky, jakož i souvisejícím opatřením prováděným společností ATAS elektromotory Náchod a.s., vycházejícím z aktuální situace v den konání valné hromady.

K jednotlivým bodům programu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění:

K bodu 6. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 545 825,91 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30. 04. 2021, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 545 825,91 Kč.

2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2020 následovně:
a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 55 000,- Kč,
b) převést do investičního fondu příděl ve výši 490 825,91 Kč.“

K bodu 7. programu:

S ohledem na skutečnost, že již řadu let nebyla upravena výše odměn členů a jednotlivých funkcionářů dozorčí rady, vedení společnosti navrhuje schválit nové smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady s novou zvýšenou odměnou za výkon funkce.

Výše odměny dosud byla a má být i do budoucna diferencovaná podle konkrétní pozice, jakou jednotlivý člen v dozorčí radě zastává. Proto vedení společnosti navrhuje, aby byly schváleny smlouvy o výkonu funkce pro všechny varianty funkcionářů dozorčí rady, tedy zvlášť smlouva pro člena dozorčí rady, pro místopředsedu dozorčí rady a pro předsedu dozorčí rady.

Předmětem schvalování budou uvedené smlouvy ve znění, jež jsou připojena v přílohách pozvánky na internetových stránkách společnosti www.atas.cz.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předložených návrhů, a to:
1. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady,
2. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady,
3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube