POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

24.05.2018

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 27. června 2018 od 11.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
 4. Změna stanov společnosti
 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2017
 6. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
 7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2017
 8. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 do 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 20. červen 2018. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Účetní závěrka společnosti za rok 2017 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 27. 5. 2018 do 27. 7. 2018, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do14.00 hodin.

V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2017 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

K bodu 4. programu představenstvo podává tento návrh a zdůvodnění:

Na základě změny Zákona o obchodních korporacích, provedené zákonem č. 458/2016 Sb., byla obnovena povinná volba jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti, pokud jde o akciovou společnost s více než pěti sty zaměstnanci v pracovním poměru. Těmto akciovým společnostem bylo uloženo, aby nejpozději do 14. 1. 2019 uvedly znění stanov do souladu s novelizovaným zněním zákona. Představenstvo proto navrhuje provedení odpovídající změny stanov.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje tuto změnu stanov společnosti:

V článku 24 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady se ruší dosavadní znění odstavce 2. a nahrazuje se tímto novým zněním odst. 2.:

„2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. V době, kdy má společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, valná hromada volí a odvolává dva členy dozorčí rady a jeden člen dozorčí rady je volen zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán.“

K bodu 7. programu představenstvo podává tento návrh a zdůvodnění:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 1 621 049,93 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na užití dosaženého zisku po zdanění k posílení vlastních zdrojů financování společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje:

 1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 04. 05. 2018, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 621 049,93 Kč
 2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2017 následovně:
  1. převést do rezervního fondu příděl ve výši 163 000,00 Kč
  2. převést do investičního fondu příděl ve výši 1 458 049,93 Kč.“


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube