Oznámení o konání řádné valné hromady

16.05.2014

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30, IČ 45534543
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 26. června 2014 od 10,00 hodin v salonku Zámecké restaurace Náchod, Smiřických 1280, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti
  5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
  6. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
  7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2013
  8. Volba člena dozorčí rady
  9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
  10. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,00 do 10,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 19. červen 2014. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Účetní závěrka společnosti za rok 2013 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 26. 5. 2014 do 26. 7. 2014. V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2013 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

V souvislosti se změnou české legislativy, která spočívá zejména ve zrušení Obchodního zákoníku a dále v přijetí nového Občanského zákoníku – z. č. 89/2012 Sb. a nového Zákona o obchodních korporacích – z. č. 90/2012 Sb. představenstvo navrhuje valné hromadě rozhodnutí o změně stanov společnosti. Hlavním cílem změn je přitom právě uzpůsobení stanov uvedeným novým právním předpisům. Návrh nového změněného znění stanov společnost zaslala akcionářům společnosti na jejich adresy uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Vedle toho mohou akcionáři nahlédnout do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva v pracovních dnech Po-Pá od 8.00 do 14.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj vlastní náklad.


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube