POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

22.05.2020

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 23. června 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty za rok 2019. Informace ke Zprávě o vztazích
  5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019
  7. Volba členů dozorčí rady
  8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
  9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 16. červen 2020. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Účetní závěrka společnosti za rok 2019 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 23. 5. 2020 do 23. 7. 2020, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do14.00 hodin. Stejným způsobem bude uveřejněna a bude k nahlédnutí akcionářům zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty za rok 2019, informace představenstva ke Zprávě o vztazích, jakož i samotná Zpráva o vztazích.

V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty a výroční zpráva za rok 2019 k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

 

V případě, že z důvodu zhoršení epidemiologické situace při šíření koronaviru, resp. na základě souvisejících mimořádných opatření státních orgánů ČR, nebude možné uspořádat valnou hromadu způsobem a v čase, jak je v této pozvánce uvedeno, bude konání valné hromady odloženo oznámením představenstva uveřejněném na internetových stránkách společnosti www.atas.cz, a to nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením valné hromady. Představenstvo společnosti proto vyzývá všechny akcionáře, aby v zájmu své informovanosti sledovali internetové stránky společnosti.

 

K jednotlivým bodům programu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění:

K bodu 6. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, jíž byla vykázána ztráta ve výši 7 572 184,87 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na úhradu vykázané ztráty.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30. 04. 2020, na základě které společnost vykázala ztrátu dle českých účetních předpisů ve výši 7 572 184,87 Kč.

2. uhrazení ztráty vykázané za rok 2019 následovně:
a) část ztráty ve výši 1 188 758,37 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku,
b) část ztráty ve výši 4 161 000,- Kč bude uhrazena z rezervního fondu,
c) zbývající část ztráty ve výši 2 222 426,50 Kč bude uhrazena z investičního fondu.“

K bodu 7. programu:

S ohledem na nadcházející ukončení mandátů členů dozorčí rady ing. Ludmily Kuldové a pana Thomase Siegfrieda Wagnera, v důsledku uplynutí jejich funkčního období dnem 29. června 2020, je třeba zvolit dva členy dozorčí rady na nové pětileté funkční období. Představenstvu byl písemně předložen návrh největšího akcionáře společnosti na opětovnou volbu obou jmenovaných, tedy volbu ing. Ludmily Kuldové i pana Thomase Siegfrieda Wagnera, za členy dozorčí rady. Představenstvo tento návrh na volbu předkládá valné hromadě.

Návrh usnesení :

„Valná hromada volí členy dozorčí rady na další pětileté funkční období, a to s účinností ode dne 30. června 2020:
- paní ing. Ludmilu Kuldovou, nar. 1. ledna 1956, bytem Wenzigova 1308/21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
- pana Thomase Siegfrieda Wagnera, nar. 4. září 1959, bytem Unterlimpurger Str. 38/1, 74523 Schwäbisch Hall, Spolková republika Německo.“

K bodu 8. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích je třeba, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným funkcionářům dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že dosud není stanoveno, zda jednotlivé osoby, které budou za členy dozorčí rady zvoleny, budou zastávat funkci předsedy, místopředsedy či člena dozorčí rady, představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro všechny uvedené varianty funkcionářů dozorčí rady. S nově zvolenými osobami bude následně uzavřena ta smlouva o výkonu funkce, která bude odpovídat jejich konkrétnímu funkčnímu zařazení v dozorčí radě.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předložených návrhů, a to:
1. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady,
2. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady,
3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Předmětem schvalování budou uvedené smlouvy ve znění, jež jsou připojena v přílohách pozvánky na internetových stránkách společnosti www.atas.cz.


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube