POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

13.05.2019

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 13. června 2019 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Schválení jednacího řádu valné hromady
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2018
  5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
  6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2018
  7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci
  8. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 6. červen 2019. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Účetní závěrka společnosti za rok 2018 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 13. 5. 2019 do 13. 7. 2019, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do14.00 hodin.

V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2018 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

K bodu 6. programu představenstvo podává tento návrh a zdůvodnění:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 1 232 426,79 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na užití dosaženého zisku po zdanění k posílení vlastních zdrojů financování společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, ověřenou auditorskou firmou AVAUDITING, spol. s r.o. dne 30. 4. 2019, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 232 426,79 Kč

2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2018 následovně:
a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 124 000,00 Kč
b) převést do investičního fondu příděl ve výši 1 108 426,79 Kč.“

K bodu 7. programu představenstvo podává tento návrh a zdůvodnění:

Dne 10.1.2019 byl novým členem dozorčí rady zvolen pan ing. Leoš Kuchař, narozený dne 27.3.1967, zaměstnanec společnosti. Pan Kuchař byl zvolen do uvedené funkce zaměstnanci společnosti. V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích je třeba, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Kuchařem.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ing. Leoše Kuchaře ve znění návrhu předloženého akcionářům.
Předmětem schválení je smlouva o výkonu funkce ve znění, jak toto bylo předloženo akcionářům již formou uveřejnění návrhu smlouvy na internetových stránkách společnosti www.atas.cz.“


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Follow us on Twitter