POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

25.05.2017

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 29. června 2017 od 11.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2016
 5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
 6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2016
 7. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 do 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 22. červen 2017. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Účetní závěrka společnosti za rok 2016 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 29. 5. 2017 do 29. 7. 2017, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do14.00 hodin.

V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2016 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

K bodu 6. programu představenstvo podává tento návrh a zdůvodnění:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 1 453 067,14 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na užití dosaženého zisku po zdanění k posílení vlastních zdrojů financování společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje :

 1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 5. 5. 2017, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 1 453 067,14 Kč
 2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2016 následovně:
  1. převést do rezervního fondu příděl ve výši 146 000,00 Kč
  2. převést do investičního fondu příděl ve výši 1 307 067,14 Kč


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů

Sledujte nás

Follow us on Twitter