Oznámení o konání řádné valné hromady

15.05.2015

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 01, IČ 45534543
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 30. června 2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Program jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
 5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky
 6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku roku 2014
 7. Volba členů dozorčí rady
 8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
 9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,00 do 10,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 23. červen 2015. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Účetní závěrka společnosti za rok 2014 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 30.5.2015 do 30.7.2015, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech Po - Pá od 8 - 14 hod.

V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2014 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

 

K jednotlivým bodům programu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění:

K bodu 6. Programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši 3 654 840,12 Kč. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na užití dosaženého zisku po zdanění k posílení vlastních zdrojů financování společnosti za účelem dalšího rozvoje společnosti.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje :

 1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014, ověřenou auditorskou firmou AV Auditing, s.r.o. dne 27. 4. 2015 na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši 3 654 840,12 Kč
 2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2014 následovně :
  1. převést do rezervního fondu příděl ve výši 366 000,- Kč
  2. převést do investičního fondu příděl ve výši 3 288 840,12 Kč

K bodu 7. programu:

S ohledem na ukončení mandátů členů dozorčí rady ing. Ludmily Kuldové a pana Thomase Siegfrieda Wagnera, v důsledku uplynutí jejich funkčního období dnem 21. června 2015, je třeba zvolit dva členy dozorčí rady na nové, nyní již v souladu se stanovami společnosti pětileté, funkční období. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh největšího akcionáře společnosti na opětovnou volbu jak ing. Ludmily Kuldové, tak i pana Thomase Siegfrieda Wagnera, členy dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy dozorčí rady na další pětileté funkční období :

 • paní ing. Ludmilu Kuldovou, nar. 1. ledna 1956, bytem Wenzigova 1308/21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
 • pana Thomase Siegfrieda Wagnera, nar. 4. září 1959, bytem Unterlimpurger Str. 38/1, 74523 Schwäbisch Hall, Spolková republika Německo

K bodu 8. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích je třeba, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným funkcionářům dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že paní ing. Kuldová zastávala funkci předsedkyně dozorčí rady a pan Wagner zastával funkci místopředsedy dozorčí rady, je třeba schválit smlouvy pro výkon těchto jmenovaných funkcí.

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předložených návrhů, a to:
 1. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
 2. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady
Předmětem schvalování budou uvedené smlouvy ve znění, jež jsou připojeny v příloze.


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Přílohy ke stažení:

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube