Oznámení o konání řádné valné hromady

07.05.2013

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30, IČ 45534543
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603
svolává
v souladu s ustanovením § 184a obchodního zákoníku a článkem 14 stanov a.s.
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat
dne 17. června 2013 od 11,00 hodin v sídle společnosti
Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod.

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady.
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2012.
  5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.
  6. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku roku 2012.
  7. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,00 do 11,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Kompletní řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu GŘ po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech Po - Pá od 8 - 14 hod. V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2012 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH. Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 10. červen 2013. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.


Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.


Ke stažení:
Oznámení o konání řádné valné hromady 17.6.2013 - (formát PDF - 188 kB)

ISO 9001
ELA
Asociace exportérů
Asociace exportérů

Sledujte nás

Sledujte nás na Facebooku Sledujte nás na Twitteru Sledujte nás na Youtube